ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ «Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΩΣ ΕΥΛΟΓΙΑ»

0
189

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή δίδει ἀπάντησηστό ἐρώτημα γιατί γεννιοῦνται οἱ ἄνθρωποι μέ εἰδικέςἀνάγκες, μέ εἰδικά χαρίσματα, μέ εἰδική ἀποστολή στήζωή αὐτή. Ὁ κόσμος συνηθίζει νά ἀντιπαρέρχεται τόἐρώτημα αὐτό μέ τήν συνήθη δικαιολογία: «Ἦτανἄτυχοι». Ὡς ἀτυχία, λοιπόν, ἤ ἀτύχημα ἀντιμετωπίζονταιστήν καλύτερη περίπτωση.

«Κύριε, τίς μαρτε;». Τήν διακριτική ἐρώτηση τῶνμαθητῶν προκαλεῖ ἡ θέα ἑνός ἐκ γενετῆς τυφλοῦ στόν δρόμο τους. Ποιός ἁμάρτησε, Κύριε, καί γεννήθηκε αὐτός ἔτσι; Ὁ ἴδιοςοἱ γονεῖς του; Ἦταν ἡ συνηθισμένη καί εὔκολη ἀντίδραση στά τέτοιου εἴδους περιστατικά.

Τήν ἐρώτηση τῶν μαθητῶν: «ποιός ἁμάρτησε;»,ἔρχεται νά ἀποδομήσειἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ. Οὔτεαὐτός ἁμάρτησε, οὔτε οἱ γονεῖς του, ἀλλά γεννήθηκετυφλός γιά νά καταστοῦν προφανῆ τά ἔργα πού ἡ δύναμη καίγαθότητα τοῦ Θεοῦ ἀπεργάζεται χάριν τῆςἀνθρώπινης φύσεως.

ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ ὑπονοεῖ κυρίως τήναὐξημένη προστασία πού παραχωρεῖ πλούσια ὁ ἍγιοςΘεός σέ ὅσους τήν ἔχουν ἀνάγκη καί ὑπομένοντας τήνδιεκδικοῦν. Γιατί ἄν καίἄνθρωπος μέ τήν διεκδίκηση τῆς παρακοῆς ἕλκυσε καί ὅλες τίς συνέπειες, μέκυρίαρχες τόν πόνο καί τήν φθορά, ὁ Ἅγιος Θεός – συγκαταβαίνοντας στήν ταλαιπωρία τοῦ πλάσματός του τοῦ ἔδωσε τά μέσα νά ὑπομείνει, ὥστε νά μήν συντριβεῖἀπό τήν κακοπάθεια τῆς ἀσθένειας, καί μάλιστα τῆςχρόνιας.

Ὁ τυφλός ὁμολογεῖ τήν πίστη του στόν εὐεργέτη του ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου, τήν ἴδια στιγμή πού μία ὁλόκληρη κοινωνία, συμπεριλαμβανόμενων καίτῶν γονέων του πού μαζί του ὑπέφεραν τίς συνέπειες τῆςἀσθένειας, τοῦ γυρίζει τήν πλάτη καί «διά τόν φόβον τῶνἸουδαίων», τόν ἀποστρέφεται.

Τό μήνυμα τοῦ Κυρίου μας εἶναι σαφέστατο. Πολλές φορές οἱ ὑψηλότερες καί πλέον ἀληθινές θεωρήσεις περί ζωῆς προέρχονται ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ πόνου, οἱὁποῖοι μέσα ἀπό τή φιλοσοφία τῆς ἀγόγγυστης ὑπομονῆςκαταλήγουν στήν ἀνακάλυψη τῆς πίστης καί τόνἐναγκαλισμό της μέ κάθε κόστος, ὡς τό μόνο χρήσιμο καί σωτήριο στόν κόσμο αὐτόν.                

                                   

Leave a reply