ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 12-6-2022 «ΔΙΨΑ ΖΩΗΣ»

0
44

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 12-6-2022

«ΔΙΨΑ ΖΩΗΣ»

Τραγικό τό αἴσθημα τῆς δίψας! φρίκη τῆς στέρησης, ἡ ὑπερφλόγωση, ἡ ἐξάντληση. Πόσες φορές στόν καύσωνα τοῦκαλοκαιριοῦ δέν τά ἔχουμε αἰσθανθεῖ! Κι ὅσοι ἔχουν ταξιδέψει σέ ἔρημο, πόσο πολύ περισσότερο τά ἔχουν ζήσει! Ἀλλά καίσοι ὡς ναυτικοί ἔχουν βιώσει τή στέρηση τοῦ νεροῦ μέσα στήνἴδια τή θάλασσα, εἴτε λόγω ναυαγίου, εἴτε λόγω ἔλλειψής του στό μεταφορικό τους μέσο, πόσο ἔχουν στό πολλαπλάσιο ταλαιπωρηθεῖ! Κι αὐτή εἶναι ἀπό τίς πλέον ἀνυπόφορεςταλαιπωρίες, νά περιβάλλεσαι ἀπό νερό, νά διψᾶς καί νά μήνμπορεῖς νά πιεῖς.

Κι ἄν αὐτά εἶναι τραγικά στήν φυσική τους ἐκφορά καίπραγμάτωση, πόσο χειρότερα εἶναι ὅταν συμβαίνουν σέπνευματικό ἐπίπεδο. Πόσο φρικτό εἶναι νά διψᾶ ἄνθρωπος γιάτήν ἀλήθεια καί νά μήν τήν βρίσκει, διακατεχόμενος ἀπό ἕναδιαρκές αἴσθημα ἔλλειψης, ἀπογοητευμένος ἀπ΄ ὅσους στόμεταξύ τοῦ ἔταξαν καί τόν ἐνέπαιξαν! Τό αἴσθημα τῆςπνευματικῆς στέρησης, τοῦ ἀνικανοποίητου, τῆς διάψευσης τῶνπροσδοκιῶν καί τῶν ἐλπίδων, συσσωρευόμενο ὄχι ἁπλῶςἀποδομεῖ, ὄχι ἁπλῶς ἀπελπίζει, ἀλλά κατασυντρίβει καίκαταρρακώνει τόν ἄνθρωπο.

Πόση ἐλευθερία κρύβει μέσα της αὐτή ἡ κραυγή τοῦ Ἰησοῦ! Ἀλλά καί πόσο θάρρος καί ἀλήθεια! Ξεκινᾶ μέ τήν ὑπόθεση, «ἐάν τίς διψᾶ». Ὑπόθεση πού γίνεται προϋπόθεση, διότι αὐτόπού στήν πραγματικότητα λέει ὁ Χριστός εἶναι, ἐάν κάποιος ἔχεισυναίσθηση τῆς πνευματικῆς του δίψας, ἐάν κάποιος συνειδητοποιεῖ τήν πνευματική αὐτή ἀνάγκη. Καί τοῦτο διότι πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δέν κατανοοῦν τό πόσο ἀνάγκηχουν τόν Χριστό καί μέσα στήν αὐτονομία τους καί τόναὐτοθαυμασμό τους αἰσθάνονται αὐτάρκεις. Εἶναι πολύ εὔκολονά πνίξεις τήν πνευματική δίψα στίς μέρες μας καί νά μήν τήναἰσθάνεσαι, ἰδίως ὅταν ἀφήνεις τόν νοῦ σου νά προσκολλᾶταιστά γήινα, νά ἀπορροφᾶται ἀπό τήν καθημερινότητα καί τάπροβλήματά της, νά μαγεύεται ἀπό τήν ἔνταση τῆς ἱστορικῆςσυγκυρίας καί ὅποιου γεγονότος σοῦ προβάλλουν ὡς σπουδαῖο.

Σήμερα, Κυριακή της Πεντηκοστῆς, ἄν ἀναρωτιόμαστε τί πρέπει νά ἀποκομίσουμε ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ Παρακλήτου στό ἱστορικό προσκήνιο, ἄς ξεκινήσουμε π΄ αὐτό. Νά μᾶςφωτίσει στό νά συνειδητοποιήσουμε τήν δίψα μας γιά τόνΧριστό, ὥστε νά τόν προσεγγίσουμε γιά νά μᾶς ξεδιψάσει καί νάβροῦμε τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς.

Leave a reply